Tiedote

Kirjoverkkoperhoselle jopa entistä parempi ydinalue Sipoon Bastukärriin

ke marrask. 09 10:00:00 2016

Sipoon kunta suunnittelee Bastukärriin työpaikka-alueen laajennusta muun muassa logistiikkatoimintoja varten. Tämä Bastukärr II -kaava-alueen tonttien rakentaminen edellyttää alueen tasaamista louhinnalla. 

Rudus Oy suunnittelee avaavansa kaava-alueelle uuden toimipisteen, jossa sekä louhitaan ja murskataan kiviaineksia että kierrätetään louhetta, betonia ja tiiltä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa tulevaa kaavaa ja jalostaa alueen tasaamisesta syntyvästä louheesta kiviainestuotteita rakentamisen tarpeisiin.

Alueella havaittiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) aikana kirjoverkkoperhonen, joka on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji.

Kaava-alueelle suunniteltavien toimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on otettu tarkoin huomioon kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaaminen. Kirjoverkkoperhoselle laadittiin erillinen suojelu- ja seurantaohjelma, jonka tavoitteena on lieventää lajiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lievennystoimille on Uudenmaan ELY-keskuksen lupa.

Suojelutaso paranee entisestään

Kirjoverkkoperhosen nykyisen ydinalueen laatu heikkenee melko nopeasti, koska se on kasvamassa umpeen. Näin ilman hoitotoimia kirjoverkkoperhonen katoaisi alueelta lähivuosina.

Rudus Oy:n ja Faunatica Oy:n yhdessä laatiman suojelusuunnitelman myötä kirjoverkkoperhonen saisi nykyistä laadukkaamman, uuden ydinalueen kaava-alueen ulkopuolelta. Näin populaation koko voi kasvaa nykyisestä eli lajin suojelutaso paranisi.

Suunnitelman mukaan kunnostetaan ja luodaan kirjoverkkoperhoselle hyvänlaatuista elinympäristöä vähintään kaksinkertainen määrä hankealueella nykyisin olevaan verrattuna. Kunnostetussa elinympäristössä vakiinnutetaan sekä kirjoverkkoperhosten että ravintokasvien esiintyminen.

Vuonna 2016 aloitettiin jo käytännön toimia muun muassa maitikkakasvustojen toimeentulon edistämiseksi. Maitikat ovat kirjoverkkoperhosen ravintokasveja eli perhoslajin esiintyminen alueella edellyttää siellä olevan myös maitikoita.

  • Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteena on, että luonto on Ruduksen toimipisteissä monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa

Lisätietoja

Rudus Oy

Ympäristöpäällikkö Liisa Suhonen

liisa.suhonen@rudus.fi

puh 040 537 3030

www.rudus.fi/yva-hankkeet