Tiedote

Porvoon Kråkö todistaa: Maa-ainesten ottaminen ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen

ti toukok. 16 09:28:00 2023

Porvoon Kråkö on ollut hyvin perinteinen soranottopaikka. Jo 1930-luvulla sieltä lastattiin soraa laivoihin kuljetettavaksi eri puolille Etelä-Suomea. Soranotto keskeytyi 1960-luvulla. Alueelle jäi puhtaan ja kirkkaan veden täyttämät sorakuopat oivallisiksi uintipaikoiksi.

Rudus alkoi vuonna 2003 suunnitella soranoton aloittamista uudelleen. Silloin saatiin kuitenkin vihiä alueella olevista viitasammakoista. Ympäristövastuunsa tunteva Rudus ryhtyi selvittämään asiaa ja lopputuloksena Kråköstä tuli Rudus LUMO -ohjelman pilotti sekä viitasammakon ja monen muun lajin turvattu tulevaisuus. LUMO-ohjelman perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta.

– Kråkö-pilotista saatu suurin oppi on se, että maa-ainesten ottaminen ja luontoarvojen säilyttäminen tai jopa parantaminen sekä virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen, toteaa Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Rudus teki lupahakemuksen yhteydessä alueen virkistyssuunnitelman yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.

– Suunnitelmien mukaisesti aluetta voidaan käyttää virkistykseen esimerkiksi uintipaikkana myös ottamistoiminnan aikana, sillä alueen kaakkoisosassa ei ole kaivuutoimintaa kesäisin. Alueen jälkihoidon myötä siitä saadaan kehitettyä korkealaatuinen virkistysalue porvoolaisille.

– Alueen luontoarvot on erityisesti otettu huomioon ottosuunnitelman laadinnassa. Lähtökohtana on ollut, että alueen luontoarvot eivät heikkene, vaan päinvastoin paranevat ottotoiminnan ja sen jälkeen tehtävien jälkihoitotoimenpiteiden ansiosta.

Kiviainesten otto ei ole uhka

Rudus on aloittanut soranoton jatkamiseen tähtäävän lupamenettelyn. Tavoitteena on päästä hyödyntämään alueella oleva hyvälaatuinen kiviaines. Soranottoalue on laajuudeltaan noin 16 hehtaaria. Hankkeen kestoksi on arvioitu 11 vuotta ja lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Rudus arvioi, että jos luvat myönnetään hakemusten mukaisesti, toiminta voisi käynnistyä alueella viiden vuoden sisällä.

Soranoton uudelleenkäynnistämisen suunnittelua varten Rudus teetti Faunatica Oy:llä vuonna 2021 kattavat luontoselvitykset. Niiden suositusten pohjalta ottamistoimintaa on suunniteltu siten, etteivät alueen luontoarvot heikkene.

– Päinvastoin vastuullisella ja luonto-olosuhteita huomioon ottavalla ottotoiminnalla alueen luontoarvoja voidaan parantaa huomattavasti entisestään. On myös huomioitava, että ilman suunniteltuja, soranottoon liittyviä toimenpiteitä alue kasvaa vähitellen umpeen ja näin ollen myös alueen luontoarvot heikkenevät ajan myötä, Rauhamäki muistuttaa.

LUMO-ohjelma ja ottotoiminta käsi kädessä

Kråkön LUMO-pilotti on ollut monin tavoin uraauurtava.

– Luontoarvoja on lähdetty osittain vapaaehtoisesti seuraamaan ja turvaamaan, vaikka on tiedetty kiviainesten ottamisen jatkuvan. Olemme siis vakaasti uskoneet, että LUMO-ohjelma ja erityisesti sen tulokset eivät estä toimintaa jatkossa, Rauhamäki toteaa.

– Uraauurtavaa on tietenkin myös se, miten hyvin lopulta viitasammakot ovat tottuneet ja kotiutuneet niille kaivettuihin uusiin lampiin ajan kuluessa ja miten monimuotoisesti myös muita kasvi-, eläin- ja hyönteislajeja on levinnyt alueelle.

Ruduksen ja Porvoon kaupungin yhteisenä tavoitteena on parantaa aluetta huomattavasti laajentamalla uimalampea niin, että alueella on lopulta turvallinen ja virallinen maauimala oheispalveluineen.

 

Vuosina 2013–2023 on alueella tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Viitasammakoille uudet lammet
  • Uusi kiviröykkiö rantakäärmeiden talvehtimispaikaksi
  • Sama kiviröykkiö kivitaskun pesinnälle suotuisaksi
  • Lammikoiden tieltä raivatuista puista lahopuuympäristö
  • Viereisestä paahderinteestä poistettu puustoa
  • Nuokkukohokkeja siirretty avoimiin rinteisiin paremmille kasvupaikoille
  • Alueen paahderinteitä avattu
  • Kattavat luontoselvitykset tehty vuonna 2021
  • Suunnitelmat alueen luontoarvojen, virkistyskäytön sekä soranoton yhteensovittamiseksi – lupahakemus toiminnan käynnistämiseksi saatettu vireille

Lue laajempi artikkeli ruduspro.fi-sivustolta tästä linkistä!

 

Lisätietoja:

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki

Rudus Oy

020 447 4090

terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

 

Kuvatekstejä

 

1_Rudus_Kroko

Erittäin tiukasti suojeltu viitasammakko kutee edelleen Porvoossa Kråkön vanhalla soranottoalueella.

2_Rudus_Kroko

Porvoon Kråkön maisemaa syyskuussa 2015.

3_Rudus_Kroko

Ottosuunnitelman mukaisesti esimerkiksi nuokkukohokille voi syntyä soveliasta elinympäristöä nykyistä laajemmin.

4_Rudus_Kroko (vaihtoehdot A ja B)

Rudus rakensi viitasammakoille kaksi uutta kutulampea, kun niiden alkuperäinen lampi oli kasvamassa umpeen. Samalla turvattiin myös nuokkukohokin ja rantakäärmeen elinolosuhteita. Alueella tehdyt toimenpiteet ovat osa Rudus LUMO -ohjelmaa.